Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy cz.I biogospodarkaSprawozdawca P.Bartolozzi: Należy podzielić przekonanie, że proces przechodzenia na biogospodarkę powinien opierać się nie tylko na produkcji zasobów o niewielkim wpływie na środowisko, ale również na ich zrównoważonym użytkowaniu pod względem ekologicznym, gospodarczym i społecznym. Uważa się, że biogospodarka może przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, w szczególności celów inicjatywy „Unia innowacji” oraz „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Należy poprzeć sugestię Komisji dotyczącą utworzenia grupy zadaniowej oraz opracowania planu działania obejmującego sektory przemysłu opartego na biotechnologii, w którym zostanie położony nacisk na wkład w zrównoważony rozwój, jaki stanowił zasoby odnawialne i biotechnologie. Przejście na biogospodarkę umożliwi Europie dokonanie znaczących postępów pod względem innowacji i konkurencyjności oraz przyczyni się do ugruntowania jej roli na arenie międzynarodowej. Należy zapewnić zintegrowane i interdyscyplinarne podejście w dziedzinie biogospodarki oraz zharmonizować rożne europejskie strategie polityczne dotyczące sektorów biogospodarki (w tym programu ramowego „Horyzont 2020”, polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, dyrektywy w sprawie odnawialnych Źródeł energii, dyrektywy w sprawie opakowań, określonych środków dotyczących bioodpadów), jak również określenia jednolitych i stabilnych ram prawnych na szczeblu europejskim i krajowym.

J.A.Merkies: Należy pamiętać jak ważna biogospodarka jest dla Europy. Korzyści i interesy są olbrzymie. Biogospodarka ma nam wiele do zaoferowania. Może być źródłem energii a także innych produktów.

Biogospodarka - ekologiczne rolnictwo

Biogospodarka – ekologiczne rolnictwo

Należy zwrócić uwagę na ciemną stronę biogospodarki. Z naciskiem trzeba wskazać na to, iż biogospodarkę należy łączyć z wydajnym gospodarowaniem surowcami oraz recyclingiem. Jednoczenie należy pamiętać o stosowaniu hierarchii, zasady kaskady w stosowaniu biomasy. Biomasa powinna być stosowana tak, aby stanowiła jak największą wartość dodaną.

C.Lepage: Należy podkreślić tekst sprawozdania, poprawić jego tekst i przyśpieszyć prace nad nim. Należy zabezpieczyć środki, które będą dawały jakość inwestycji w nowe technologie. Należy też tworzyć nowe kierunki stymulacyjne dla gospodarki i nie można zapominać o trwałości w czasie. W kwestii innowacji i badań potrzeba większej spójności działań. Trzeba wspierać sektor składowania i transportu.

Komisja Europejska: Komisja jest wielkim orędownikiem poprawki nr 30, jest to bardzo istotne oraz dobre dla strategii Komisji wobec biogospodarki.